Leasing

nordea.jpg
 • Inntil 100% finansiering.

 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål.

 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsetidspunktet.

 • Enklere budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet.

 • Tas vanligvis kun sikkerhet i utstyret, og binder ikke foretakets øvrige pantesikkerheter.

 • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet. 

 • Større skattemessige fradrag for leasing enn lån, da de samlede avskrivningene er lavere ved lånefinansiering enn de totale leiekostnadene i leieperioden.

 • Finansiell spredning.

 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen.

 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforingelse.

 • Fleksibelt. Leien kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger.

 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening.

 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd.